معیارهای یک دانشمند ریاضیدان برای زندگی مشترک

روزی از دانشمندی ریاضیدان، نظرش را در باره زن و مرد پرسیدند، جواب داد
اگر زن یا مرد دارای اخلاق باشند، پس مساوی هستند با عدد  یک = ۱
اگر دارای زیبایی هم باشند، پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم = ۱۰
اگر پول هم داشته باشند، دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم = ۱۰۰
اگر دارای اصل و نصب هم باشند، پس سه تا صفر جلوی عدد یک میگذاریم = ۱۰۰۰
ولی اگر زمانی عدد یک رفت )اخلاق(، چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ نیست، پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت

/ 0 نظر / 7 بازدید